Monthly Archives: March 2020

“Iskustvo dramske participacije u razvoju socioemocionalnih kompetencija djece predškolskog uzrasta”, Nataša Milojević

“Iskustvo dramske participacije u razvoju socioemocionalnih kompetencija djece predškolskog uzrasta” je specijalistički rad Nataše Milojević, koji je u februaru 2020. godine odbranila na Specijalističkom studiju Dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekavši zvanje univerzitetskog specijaliste u oblasti umetnosti.

Sažetak rada:

U ovom radu je prikazano kreiranje participativne predstave namijenjene djeci predškolskog uzrasta i prvog razreda osnovne škole, koja podržava razvoj njihovih socioemocionalnih kompetencija i bolju pripremu za polazak u školu. Predstava je razvijana po modelu kazališta u obrazovanju, koje poziva na interresornu suradnju kazališta za djecu i odgojno-obrazovnih ustanova. Ta je suradnja obuhvatila stvaranje tima koji su sačinjavali kazališni umjetnici, dramski pedagozi, odgajatelji, učitelji i pedagozi. Specifičnost ovog programa je u participaciji djece predškolskog uzrasta u razvijanju dramskog teksta, putem dramskopedagoških radionica koje su vodili glumci i dramski pedagozi, tokom kojih su ispitivane njihove socioemocionalne kompetencije. Dječja participacija je pružila u uvid u problematiku iz vizure djece uzrasta kojem je predstava namijenjena. Materijal sakupljen tokom radionica predstavljao je osnovu za kreiranje dramskog teksta od strane dramskog pedagoga, redatelja i dramaturga. Dječji materijali su uspoređivani sa programom socioemocionalnog učenja i, kroz proces zajedničkog stvaranja (devising process) razvijani do krajnje forme dramskog teksta. Tekst je razvijen do participativne predstave za djecu, realizirane u obliku dramske basne.

Rad se može preuzeti OVDE.

Ključne riječi: dječja vizura, devising proces, participativna predstava, kazalište u obrazovanju, socioemocionalne kompetencije, socioemocionalno učenje

Abstract

This paper presents the process of creating a participatory play for preschool and first grade primary school children, aiming to support the development of their socio-emotional competencies and assist their better preparation for school. The play was developed following the model of Theater in Education which calls for inter-sectorial cooperation of Theatre for young audiences and educational institutions. In the hereby described process, an inter-sectorial team was formed, bringing together theater artists, drama educators, teachers and pedagogues. The specific approach of this program was the participation of preschool children in the devising process of drama script. The children participated in a series of creative drama workshops which tested their socio-emotional competences, but also showed the children’s age-specific perspective on the issues. The material collected during the workshops was a basis for developing the drama script: it was compared with the social-emotional learning program and devised by a playwright, director and drama pedagogue to the ultimate form of drama script. The script was then developed into a participatory play for children, realized as a dramatic fable.

Keywords: children’s perspective, devising process, participatory performance, Theater in Education, socio-emotional competences, socio-emotional learning

POZIV kandidatima za dobijanje statusa samostalnog stručnjaka u kulturi za edukativne i naučno-istraživačke delatnosti


Odlukom ministra kulture i informisanja, broj 022-05-32/2019-03 od 14.01. 2019., udruženje BAZAART ostvarilo je status reprezentativnog udruženja u kulturi za oblast naučno-istraživačke i edukativne delatnosti. Ovo je prvi put da je ova oblast, inače prepoznata u Zakonu o kulturi (ZOK) u članu 15b, stekla autonomiju i kroz reprezentativnost.

Reprezentativnost udruženja znači da ono obavlja poslove poverene od strane Ministarstva kulture, a koji se tiču utvrđivanja statusa samostalnog umetnika, stručnjaka ili saradnika u kulturi. Za oblast naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi reprezentativnost nose udruženja BAZAART – za savremeno stvaralaštvo i Srpsko arheološko društvo – za kulturno nasleđe.

Kao reprezentativno udruženje, BAZAART je, u skladu sa Zakonom o kulturi, stekao pravo da utvrđuje status samostalnog stručnjaka u kulturi za lica koja samostalno obavljaju naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi.

Status samostalnog stručnjaka u kulturi podrazumeva da nosilac može da ostvari određena radna prava – pravo na staž i na penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje. Zakon o lokalnim samoupravama propisuje da lokalna samouprava može da plaća doprinose za ‘samostalce’, što za samostalne umetnike zaista mnoge i čine.

Međutim, za samostalne stručnjake i saradnike u kulturi to nije slučaj. Samo mali broj lokalnih samouprava prihvata tu obavezu; izuzetak je grad Novi Sad i možda još nekoliko manjih gradova i opština u Srbiji, gde ima mali broj ‘samostalaca’. Pošto Zakon o lokalnim samoupravama kaže kako lokalna samouprava može (ne i da mora) da plaća doprinose za ‘samostalce’, pojedini gradovi i opštine odbijaju da uplaćuju doprinose i za samostalne umetnike. Pred nama je borba kroz javno zagovaranje da se poveća broj gradova i opština koji prihvataju plaćanje doprinosa za sve ‘samostalce’.

Ipak, oni kojima lokalna samouprava ne želi da plaća doprinose, mogu to činiti sami, ukoliko ostvare status samostalnog umetnika, stručnjaka ili saradnika u kulturi. Na taj način obezbeđuju da im teče staž i ostvaruju se prava na zdravstvenu zaštitu i penziju.

Pozivamo zainteresovane koleginice i kolege koje se bave edukacijom ili istraživačkim radom u kulturi i nemaju regulisan radni status, a žive u gradu ili opštini koji pokrivaju doprinose za samostalne stručnjake, ili su spremne da same uplaćuju doprinose, da se prijave za sticanje statusa samostalnog stručnjaka u kulturi.

Kriterijumi za ostvarivanje ovog statusa navedeni su u Pravilniku o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture. (videti čl. 3. i 4. na str. 2-3, kao i stav 15a na str. 22-23).

Zainteresovani kandidati Udruženju treba da dostave popunjen OBRAZAC, radnu biografiju i dokaze o profesionalnim radovima (ugovore, publikacije, članke…) koji će omogućiti Komisiji da prijavu razmatra.

Za dodatna obaveštenja kandidati se mogu obratiti gđi Darinki Kovačević na e-adresu dasha.bazaart@gmail.com.

POZIV na kreativno-edukativne radionice UMETNIK+NASTAVNIK=KREATIVNO OBRAZOVANJE

Poštovani nastavnici i umetnici,

BAZAART i CEDEUM vas s radošću pozivaju na ciklus kreativno-edukativnih radionica

UMETNIK + NASTAVNIK = KREATIVNO OBRAZOVANJE

Radionice su namenjene unapređenju spremnosti i sposobnosti za saradnju nastavnika i umetnika, u cilju razvoja kreativnih pristupa u obrazovanju. 

Više o radionicama pročitajte OVDE.

Prijave pošaljite do petka, 13. marta u ponoć na adresu branijeta.bazaart@gmail.com 

Učešće u radionicama je besplatno. Učesnici dobijaju sertifikat o završenoj obuci za lični portfolio.