Susret sa Jelenom Stojiljković – Drama međ pesmom i međ biljem

U ponedeljak 22. decembra, sa početkom u 19.30 časova u OŠ „Drinka Pavlović“ održaće se sedmi susret sa stručnjacima i praktičarima za primenu drame u obrazovanju i vaspitanju pod nazivom Lekovitost pesme kao lekovitost bilja.

Radionicu će voditi Jelena Stojiljković, profesorka srpskog jezika i književnosti u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi u Beogradu.

Edukativna radionica „Lekovitost pesme kao lekovitost bilja“ nastala je korelacijom nastavnih sadržaja književnosti i farmakognozije i kozmetologije, kroz dramu kao nastavni metod. Povezivanje stručnog i književnog znanja, kroz dramske tehnike, karakteriše model rada odeljenjskog pozorišta Teatar Farmakopea.

Jelena Stojiljković je počela da primenjuje dramske metode u nastavi srpskog jezika i književnosti školske 1999/2000. godine, radeći u Medicinskoj školi na Zvezdari, a potom nastavila 2003. u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi.

Za DICE projekat je osmislila časove srpskog romantizma kao spoj nauke o bilju i srpske poezije „Lekovitost pesme kao lekovitost bilja“.

Istraživački izveštaj “Drama u obrazovanju” – Pedagoško društvo Srbije

Drama u obrazovanju – potrebe nastavnika za obrazovanjem i osnaživanjem za primenu drame u obrazovno-vaspitnom radu u našim školama je istraživanje koje je sprovelo Pedagoško društvo Srbije u okviru projekta OSTRVA. Autorka istraživanja je Živkica Đorđević, specijalista školske pedagogije. 

Istraživački izveštaj možete preuzeti ovde.

Održana je šesta tribina: OD UČENIKA DO UČITELJA

Pitanje „šta uče oni koji uče našu decu“, iniciralo je tribinu Od učenika do učitelja, šestu iz ciklusa tribina projekta OSTRVA koji organizuje i sprovodi BAZAART. Cilj ove tribine, kao i celog projekta OSTRVA, je da povezuje i razmenjuje iskustva i mišljenja na svim nivoima i instancama u obrazovanju. Zato su njeni učesnici bili nastavnici, studenti, profesori i direktori fakulteta i visokih škola iz Beograda, Vršca, Pirota, Kikinde, Užica i Sombora. U osnovi, razgovaralo se o načinima na koje drama u obrazovanju može da pomogne budućim vaspitačima, učiteljima, nastavnicima i pedagozima da se uspešno uključe u praksu i unaprede obrazovanje u Srbiji.

Bivši studenti – sadašnji učitelji i nastavnici govorili su prvi.

OD UČENIKA DO UČITELJA: Šta uče oni koji uče našu decu?

U ponedeljak 8. decembra u 19 časova u Ustanovi kulture Parobrod

Umetnička organizacija BAZAART
poziva Vas na

šestu tribinu projekta OSTRVA

OD UČENIKA DO UČITELJA:
Šta uče oni koji uče našu decu?

Svi želimo za našu decu kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, zasnovano na savremenim programima usmerenim na dete i učenika, utemeljeno u moralnim i kulturnim vrednostima i sprovedeno u demokratski uređenoj i socijalno odgovornoj školi.
To nisu samo naše želje, već pravo građana Srbije normirano Zakonom.

Kakva će stvarno biti škola i kako će naša deca učiti u njoj, u velikoj meri zavisi od toga što uče oni koji se školuju da postanu učitelji i nastavnici.

  • Koliko su programi za obrazovanje budućih prosvetnih radnika savremeni?
  • Jesu li usmereni na studente?
  • Da li prepoznaju moral i kulturne vrednosti kao oblast učenja?
  • Kako pripremaju vaspitače i nastavnike da razvijaju demokratiju i socijalnu odgovornost?

Projekat MEDIATE sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije

U sredu 26. novembra potpisan je ugovor za sufinansiranje projekta MEDIATE iz budžeta Republike Srbije, od strane Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kroz Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske Unije ili drugih međunarodnih donatora, a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama.

Ovim sredstvima će biti pokrivene projektne aktivnosti u Obrenovcu. Nakon obuke nastavnika za primenu edukativnih dramskih tehnika za rad sa decom i mladima, što je prvi korak u projektu, sledi rad sa decom i mladima u školama i omladinskim grupama na razvoju predstava koje će se izvoditi u lokalnim sredinama.

Rad sa decom i mladima odvija se kroz kreativni dramski proces, što znači da se, umesto obrade gotovog dramskog teksta, kreativnim tehnikama fikcionalizuju lična iskustva učesnika u procesu, čime se stvara šansa za preradu i prevazilaženje traumatskih doživljaja i za psiho-socijalnu konsolidaciju.

Nakon kreativnog procesnog rada sledi priprema predstave čije odigravanje podstiče razvoj asertivnog odnosa deteta prema sebi, sopstvenom radu i naporu, osnažuje osećanja deteta prema zajednici i uzvratno, razvija pozitivan odnos deteta sa zajednicom i omogućava razvoj empatije. Predstave će kao generalnu temu imati solidarnost i koheziju zajednice. Prvu fazu rada – rad na sadržaju – vode nastavnici/omladinski edukatori, a drugu fazu – rad na predstavama – vode dramski umetnici i dramski pedagozi uz pomoć dramaturga.

Dečje i omladinske predstave izvodiće se u lokalnim zajednicama – na trgovima, pjacetama, u školskom dvorištu i sl., i služiće kao agens za integraciju zajednice u socijalnom i generacijskom smislu. Nakon predstave održaće se okrugli sto sa članovima zajednice, gde će se diskutovati o temama otvorenim kroz dramski sadržaj i pozorišno izvođenje. Tekstovi predstava se objavljuju Zborniku koji se objavljuje on-lajn i štampa.

Projekat MEDIATE finansira Evropska Unija kroz program EIDHR.

Pogled na Lingvističke animacije

Na međunarodni dan drame/pozorišta i obrazovanja, 27. novembra, u organizaciji BAZAARTa i Prijatelja dece opštine Novi Beograd, u OŠ Drinka Pavlović održan je susret nastavnika i praktičara LINGVISTIČKE ANIMACIJE.

Bilo je lepo i uspešno!

LINGVISTIČKE ANIMACIJE: susret sa stručnjacima i praktičarima

U četvrtak 28. novembra, sa početkom u 19,30 u OŠ „Drinka Pavlović“, Kosovska 19, održaće se šesti po redu susret sa stručnjacima i praktičarima koji primenjuju dramu u obrazovanju i vaspitanju. Upoznaćemo korisne i zabavne praktične vežbe primenljive u učenju stranih jezika, ali i za poboljšavanje verbalnog i neverbalnog izražavanja u nastavi – kako učenika, tako i nastavnika.

Marta Gajić, Aleksandra Petrašinović i Ana Barbara Kovačević susrele su se s radionicama za lingvističke animacije ovog leta u Hamburgu i Kukshavenu, na interkulturalnom nemačko-francusko-srpskom seminaru. Na radionici će nam preneti korisne metode za razvoj motivacije, koncentracije i lakše pamćenje reči i pojmova, prvenstveno u učenju stranih jezika, ali i za unapređenje komunikacije u nastavi.

Susreti sa stručnjacima i nastavnicima koji već uspešno primenjuju dramu deo su programa Centra za dramsku edukaciju nastavnika LOTREK Beograd, koji vode BAZAART i „Prijatelji dece opštine Novi Beograd“ s ciljem osnaživanja nastavnika za primenu drame u nastavi i vaspitanju dece i mladih.

Program je deo projekta OSTRVA: Povezivanje važnih subjekata u oblasti drame i obrazovanja u Srbiji / ISLANDS: Interconnecting Stakeholders in Learning and Drama in Serbia koji finansira Evropska Unija kroz program “Podrška civilnom društvu”. Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo omladine i sporta.

DRAMA U STRUČNOM USAVRŠAVANjU NASTAVNIKA

U petak, 5. decembra, sa početkom u 19,00 časova, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, Centar za kulturu Smederevo i Pozorište PATOS organizuju tribinu:

KOLIKO VREDI KOMPETENCIJA?
DRAMA U STRUČNOM USAVRŠAVANjU NASTAVNIKA 

Aspekti stručnog usavršavanja, propisani Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, brojni su i zahtevaju veštine koje nastavnici u inicijalnom obrazovanju stiču neredovno i sporadično.

Primena dramskih metoda u obrazovanju i vaspitanju pokazala se kao uspešna i efikasna kako u svetu, tako i kod nas. Načela dramskog rada u velikoj meri koreliraju sa principima na kojima se zasniva stručno usavršavanje nastavnika: inovativnost, razmena, interaktivno učenje u grupi i od grupe, fokus na procesu učenja, problemski pristup, asertivna komunikacija itd. Drama, međutim, nije prepoznata kao obrazovni metod koji unapređuje i usavršava obrazovne procese na svim nivoima, kojim se direktno stiču znanja, veštine i iskustva, odnosno razvijaju i obogaćuju kompetencije kako učenika, tako i nastavnika.

SEZAN – seminari za buduće nastavnike

Seminari Interkulturalno učenje kroz dramu IDEAL namenjeni studentima – budućim vaspitačima, učiteljima i nastavnicima održavaju se na visokoškolskim ustanovama u Vršcu, Pirotu i Užicu. Studenti imaju priliku da se upoznaju sa dramskim metodama za razvoj osetljivosti i dijaloga kod dece, kroz program prilagođen predškolskom i ranom školskom uzrastu.

Program SEZAN deo je projekta OSTRVA koji finansira Evropska Unija kroz program “Podrška civilnom društvu”. Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo omladine i sporta.

ISTRAŽIVANJE I RADIONICA

Povod petoj tribini projekta OSTRVA (14. novembar, UK „Parobrod“) je istraživanje Drama u obrazovanju – potrebe nastavnika za obrazovanjem i osnaživanjem za primenu drame u obrazovno-vaspitnom radu u našim školama koje je sprovela Živkica Đorđević, specijalista školske pedagogije. Rezultati njenog istraživanja su izuzetno važan dokaz da je uključivanje drame u školsko obrazovanje neophodno i ostvarivo. Istraživanje je sprovelo Pedagoško društvo Srbije u okviru projekta OSTRVA.

Tribina je imala dva dela: u prvom je Živkica Đorđević prezentovala rezultate svog istraživanja, a u drugom delu je održana radionica u sedam radnih grupa.

U uvodu istraživanja, između ostalog, Živkica Đorđević objašnjava da je „Drama u obrazovanju metod učenja kojim se deci i učenicima u procesu formalnog obrazovanja u vrtićima i školama, kao i neformalnog obrazovanja u dečjim i omladinskim pozorišnim grupama, omogućuje da aktivno učestvuju u procesu sticanja i konstruisanja znanja korišćenjem postupaka koji su prisutni u dramskom stvaralaštvu – osmišljavanje priča na odabrene teme, inscenacija zamišljenih situacija, odabir i igranje uloga, scensko izražavanje, aktivna percepcija itd.“ Naša zakonska dokumenta, konkretno Strategija o razvoju obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2020. godine, i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, stvorila su uslove za primenu drame u obrazovanju, ali pitanje je da li su vaspitači i nastavnici spremni da ih primene u praksi. Cilj ovog istraživanja je sagledavanje već ostvarenih koraka i onih koje treba ostvariti kako bi se vaspitači i nastavnici podstakli da prihvate dramu i koriste je kao metodički postupak.

Rezulati navedenog istraživanja bili su teme sedam radnih grupa