VODIČ KROZ KREATIVNI DRAMSKI PROCES

Vodič kroz kreativni dramski proces 
je deo projekta Dramska edukacija za interkulturno učenje / Intercultural Drama Education And Learning - IDEAL koji finansira Evropska unija kroz program „Podrška civilnom društvu“. 

O Vodiču kroz kreativni dramski proces

Prvi priručnik ove vrste u Srbiji, Vodič ima za cilj da dramskim pedagozima približi osnovne pretpostavke, metodologiju i tehnike kreativne drame, kako bi im olakšao primenu u svakodnevnom radu.

Vodič kroz kreativni dramski proces  plod je praktičnih iskustava i teorijskih promišljanja na polju kreativne drame. Svako poglavlje Vodiča zamišljeno je kao odgovor na jedno od pitanja sa kojim se susreće pedagog tokom vođenja kreativnog dramskog procesa.