Monthly Archives: November 2014

Projekat MEDIATE sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije

U sredu 26. novembra potpisan je ugovor za sufinansiranje projekta MEDIATE iz budžeta Republike Srbije, od strane Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kroz Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske Unije ili drugih međunarodnih donatora, a koji su namenjeni pružanju pomoći ugroženima u područjima pogođenim poplavama.

Pogled na Lingvističke animacije

Na međunarodni dan drame/pozorišta i obrazovanja, 27. novembra, u organizaciji BAZAARTa i Prijatelja dece opštine Novi Beograd, u OŠ Drinka Pavlović održan je susret nastavnika i praktičara LINGVISTIČKE ANIMACIJE.

Bilo je lepo i uspešno!

LINGVISTIČKE ANIMACIJE: susret sa stručnjacima i praktičarima

U četvrtak 28. novembra, sa početkom u 19,30 u OŠ „Drinka Pavlović“, Kosovska 19, održaće se šesti po redu susret sa stručnjacima i praktičarima koji primenjuju dramu u obrazovanju i vaspitanju. Upoznaćemo korisne i zabavne praktične vežbe primenljive u učenju stranih jezika, ali i za poboljšavanje verbalnog i neverbalnog izražavanja u nastavi – kako učenika, tako i nastavnika.

Marta Gajić, Aleksandra Petrašinović i Ana Barbara Kovačević susrele su se s radionicama za lingvističke animacije ovog leta u Hamburgu i Kukshavenu, na interkulturalnom nemačko-francusko-srpskom seminaru. Na radionici će nam preneti korisne metode za razvoj motivacije, koncentracije i lakše pamćenje reči i pojmova, prvenstveno u učenju stranih jezika, ali i za unapređenje komunikacije u nastavi.

Susreti sa stručnjacima i nastavnicima koji već uspešno primenjuju dramu deo su programa Centra za dramsku edukaciju nastavnika LOTREK Beograd, koji vode BAZAART i „Prijatelji dece opštine Novi Beograd“ s ciljem osnaživanja nastavnika za primenu drame u nastavi i vaspitanju dece i mladih.

Program je deo projekta OSTRVA: Povezivanje važnih subjekata u oblasti drame i obrazovanja u Srbiji / ISLANDS: Interconnecting Stakeholders in Learning and Drama in Serbia koji finansira Evropska Unija kroz program “Podrška civilnom društvu”. Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo omladine i sporta.

DRAMA U STRUČNOM USAVRŠAVANjU NASTAVNIKA

U petak, 5. decembra, sa početkom u 19,00 časova, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, Centar za kulturu Smederevo i Pozorište PATOS organizuju tribinu:

KOLIKO VREDI KOMPETENCIJA?
DRAMA U STRUČNOM USAVRŠAVANjU NASTAVNIKA 

Aspekti stručnog usavršavanja, propisani Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, brojni su i zahtevaju veštine koje nastavnici u inicijalnom obrazovanju stiču neredovno i sporadično.

Primena dramskih metoda u obrazovanju i vaspitanju pokazala se kao uspešna i efikasna kako u svetu, tako i kod nas. Načela dramskog rada u velikoj meri koreliraju sa principima na kojima se zasniva stručno usavršavanje nastavnika: inovativnost, razmena, interaktivno učenje u grupi i od grupe, fokus na procesu učenja, problemski pristup, asertivna komunikacija itd. Drama, međutim, nije prepoznata kao obrazovni metod koji unapređuje i usavršava obrazovne procese na svim nivoima, kojim se direktno stiču znanja, veštine i iskustva, odnosno razvijaju i obogaćuju kompetencije kako učenika, tako i nastavnika.

SEZAN – seminari za buduće nastavnike

Seminari Interkulturalno učenje kroz dramu IDEAL namenjeni studentima – budućim vaspitačima, učiteljima i nastavnicima održavaju se na visokoškolskim ustanovama u Vršcu, Pirotu i Užicu. Studenti imaju priliku da se upoznaju sa dramskim metodama za razvoj osetljivosti i dijaloga kod dece, kroz program prilagođen predškolskom i ranom školskom uzrastu.

Program SEZAN deo je projekta OSTRVA koji finansira Evropska Unija kroz program “Podrška civilnom društvu”. Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo omladine i sporta.

ISTRAŽIVANJE I RADIONICA

Povod petoj tribini projekta OSTRVA (14. novembar, UK „Parobrod“) je istraživanje Drama u obrazovanju – potrebe nastavnika za obrazovanjem i osnaživanjem za primenu drame u obrazovno-vaspitnom radu u našim školama koje je sprovela Živkica Đorđević, specijalista školske pedagogije. Rezultati njenog istraživanja su izuzetno važan dokaz da je uključivanje drame u školsko obrazovanje neophodno i ostvarivo. Istraživanje je sprovelo Pedagoško društvo Srbije u okviru projekta OSTRVA.

Tribina je imala dva dela: u prvom je Živkica Đorđević prezentovala rezultate svog istraživanja, a u drugom delu je održana radionica u sedam radnih grupa.

U uvodu istraživanja, između ostalog, Živkica Đorđević objašnjava da je „Drama u obrazovanju metod učenja kojim se deci i učenicima u procesu formalnog obrazovanja u vrtićima i školama, kao i neformalnog obrazovanja u dečjim i omladinskim pozorišnim grupama, omogućuje da aktivno učestvuju u procesu sticanja i konstruisanja znanja korišćenjem postupaka koji su prisutni u dramskom stvaralaštvu – osmišljavanje priča na odabrene teme, inscenacija zamišljenih situacija, odabir i igranje uloga, scensko izražavanje, aktivna percepcija itd.“ Naša zakonska dokumenta, konkretno Strategija o razvoju obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2020. godine, i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, stvorila su uslove za primenu drame u obrazovanju, ali pitanje je da li su vaspitači i nastavnici spremni da ih primene u praksi. Cilj ovog istraživanja je sagledavanje već ostvarenih koraka i onih koje treba ostvariti kako bi se vaspitači i nastavnici podstakli da prihvate dramu i koriste je kao metodički postupak.

Rezulati navedenog istraživanja bili su teme sedam radnih grupa

Prezentacija istraživanja: ​​Drama u obrazovanju – potrebe nastavnika za obrazovanjem i osnaživanjem

Da li ste znali da…

... vaspitači u Srbiji stiču dramsko obrazovanje do 25 puta više od srednjoškolskih profesora?

… studenti - budući nastavnici  posećuju pozorište dvostruko ređe od srednjoškolaca?

… neki nastavnici i danas smatraju da učenje ne treba da bude zabavno?

… a neki nastavnici apeluju da se kroz dramsko obrazovanje poboljša sve iskvareniji govor u školama?

… svaki drugi nastavnik traži i koristi priliku da se obuči za primenu drame?

… čak 80% nastavnika želi da stekne znanja iz oblasti drame u obrazovanju?

… skoro svi ispitani nastavnici veruju da drama u obrazovanju unapređuje nastavu?