UMETNOST I ANALIZA MITA

ZBORNIK  MATICE SRPSKE
ZA DRUŠTVENE NAUKE
122
NOVI SAD
2007

UDK 2–264
522
ORIGINALAN NAUČNI RAD

 I v a n  K o v a č e v i ć
UMETNOST I ANALIZA MITA

SAŽETAK: Rad se bavi posredovanjem između antropološkog i umetničkog pristupa mitu. Nastao u kooperaciji sa umetničkom grupom „Bazaart“ nastoji da antropološku analizu mita učini upotrebljivom u svakom drugom pogledu i stoga se može smatrati i primenjenom antropologijom. Fragmenti mita često bivaju u žiži intelektualne radoznalosti i umetničke kreacije, ali ukoliko nisu prethodno analitički obrađeni i protumačeni onda direktan kreativan pristup mitu postaje novo, neuko mitotvorstvo. Klasične antropološke analize kao što je strukturalna analiza, svojim rezultatima mogu omogućiti dublji umetnički uvid u mit, ali tek pošto su transformisane i sa „teškog“ strukturalističkog jezika prevedene u jezik dostupan umetniku.

Rad ukazuje i na opasnosti neomitske svesti koja, u slučaju da je analitički neelaborirana, može umetnika čije namere konvergiraju naučnim, i koji teži prezentiranju umetničkog doživljaja sveta, da odvedu na put višestruke proizvoljnosti.

Stoga umetničkom doživljaju mita, koji odražava stanje svesti, sa kojim umetnik respondira nužno mora prethoditi dekonstrukcija tog mita da bi se na svetlo dana iznela njegova socijalna realnost

KLjUČNE REČI: mit, umetnost, antropologija, analiza mita, neomitska svest

Preuzmi knjigu u PDF formatu